Tag Archives: สำนักงานบริหาร

  • งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

      วันที่ 13 มกราคม 2561 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย บริเวณสถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความมีจิตอาสาและการทำงานด้านมนุษยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กิจกรรมเก็บเล็กผสมสี กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ กิจกรรมจาก All Season กิจกรรม Paper Dolls กิจกรรมกาชาดร่วมใจ สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ กิจกรรมเรียนรู้..สนุก KID กับสวนงู กิจกรรมเรียนรู้..สนุก KID กับพิพิธภัณฑ์ กิจกรรม Like & Share กิจกรรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย…หนูทำได้ ในแต่ละกิจกรรมจะมีการสะสมแสตมป์เพื่อนำไปรับอาหาร ขนม รางวัลพิเศษและลุ้นรางวัลใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงรีดพิษงูและวีดิทัศน์ การแสดงสาธิตการจับงูชนิดต่าง ๆ โดยสวนงู สถานเสาวภา และบริการตรวจเช็คฟันและอุดเคลือบร่องฟันด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

  • สำนักงานบริหาร จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

    วันที่ 9 มกราคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของสำนักงานบริหารประจำปี 2561 ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ประกอบด้วยกิจกรรมสนุกสนานต่าง ๆ อาทิ การแสดงของบุคลากรใหม่ การจับของรางวัลจากผู้บริหาร การแข่งขันเกมต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานบริหารให้เกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

  • ผอ.สำนักงานบริหารและคณะเข้ารับพรจาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

    วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มอบพวงมาลัยอวยพร พร้อมรับพรและของที่ระลึกจาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย