Tag Archives: สมเด็จพระเทพรัตนฯ

  • สมเด็๋จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2558

    วันที่ 30 ตุลาคม 2558  เวลา 08.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2558 ณวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี เลขาธิการสภากาชาดไทย  เหรัญญิกสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ข้าราชการและประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ เฝ้าฯ รับเสด็จ  เหตุที่ได้นามว่า “วัดเจียงอี” เพราะประชาชนผู้เป็นเจ้าของถิ่นเดิมเป็นชนชาติไทยเผ่าส่วย  ไทยเผ่านี้มีสำเนียงพูดแปร่งหรือเพี้ยนไปจากเผ่าอื่น ๆ  “เจียงอี”  เป็นภาษาพื้นบ้าน แยกออกได้เป็นสองศัพท์ “เจียง” แปลว่า “ช้าง” “อี” แปลว่า “ป่วย” ดังนั้นคำว่า “เจียงอี” จึงแปลว่า “ช้างป่วย” วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เป็นอารามราษฎร์ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว โดยกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ผูกเป็นสีมาแล้ว ตั้งอยู่กลางเมืองศรีสะเกษ อยู่ในคุ้มบ้านเจียงอี ตำบลเมืองใต้ (ในสมัยก่อนเรียกว่าตำบลเมืองเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ แต่เดิมเป็นวัดป่า ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2488 ได้บูรณะและพัฒนาจนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง […]

  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 314

    10704405_853662088000789_1424646643173383681_o

    วันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 14.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้บำเพ็ญความดีและผู้มีอุปการคุณต่อสภากาชาดไทย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 และผู้บำเพ็ญคุณความดี เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ ณ ตึกภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์