ประกาศ

 • เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดป้ายสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

  วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.29 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดป้ายสถานีกาชาด ที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ  เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงาน       บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ก่อตั้งโดยสมุหเทศาภิบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกันจัดหาทรัพย์สร้างขึ้น ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี เปิดทำการเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๐ เพื่อมอบให้       สภากาชาดสยามตั้งสถานีอนามัย มีเจ้าพระยานครสวรรค์เป็นผู้ประกอบพิธีเปิดในครั้งนั้น  โดยตั้งชื่อว่า สถานีอนามัยที่ ๖ ราชบุรี เพื่อทำการอนามัยพิทักษ์แก่ชุมชนในจังหวัดราชบุรี ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๓  เกิดกรณีพิพาท อินโดจีน-ฝรั่งเศส เกี่ยวกับปัญหาชายแดน  กองบรรเทาทุกข์และอนามัยในสมัยนั้น ได้เตรียมการโดยย้ายไปตั้งในที่ซึ่งยังไม่มีสถานพยาบาล   […]

 • เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยเรือพระราชทาน “เวชพาหน์” ให้บริการรักษาทางน้ำฟรี ณ จังหวัดราชบุรี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.05 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาพยาบาลทางน้ำแก่ประชาชนฟรี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทย แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 89 ชุด ณ บริเวณวัดท้ายเมือง ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเรือเวชพาหน์ ให้แก่สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2498 นับเป็นเวลา 61 ปีแล้ว เพื่อใช้เป็นพาหนะในการบริการตรวจรักษาพยาบาล และให้ความรู้ทางด้านสุขอนามัยแก่ประชาชน ผู้อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลำคลองโดยไม่คิดมูลค่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ซึ่งการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักพระราชวัง เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานในจังหวัดราชบุรี […]

 • สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พระราชทานชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์

  วันที่  17 ตุลาคม  2559  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน  1,000 ชุด มูลค่า  1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ไปมอบแก่ราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโกรกพระและอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เวลา  13.00 น. เดือนทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกรกพระ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน  500 ชุด แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลโกรกพระ ตำบลบางประมุง ตำบลบางมะฝ่อ และตำบลยางตาล จากนั้นเดินทางต่อไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน  500 ชุด แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 10 ตำบล ได้แก่ตำบลพิกุล คำบลโคกหม้อ ตำบลบางเคียน […]

 • ผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี จังหวัดอ่างทอง

  วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย     เพื่อนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 60 ปี ภายหลังพิธีเปิด เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้พบปะและมอบ   แว่นสายตาแก่นักเรียนที่เข้ารับการตัดแว่นสายตา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก ซึ่งตรงกับภารกิจหลักของสภากาชาดไทย คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีนักเรียนได้รับแว่นตาไปแล้วกว่า 71,719 คน จาก 77 จังหวัด นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งของสภากาชาดไทย […]

 • สภากาชาดไทย ให้บริการฝังเข็ม 1,500 ราย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี

  วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา  10.30 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย “ฝังเข็ม 1,500 ราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญ               พระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี” รวมทั้งให้บริการตรวจรักษาโรคทางกล้ามเนื้อและข้อ โดยการทำกายภาพบำบัด พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ณ สถานีกาชาดที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนต้องการให้บริการรักษาเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  และสุขภาพร่างกาย จิตใจที่ดี โดยกลุ่มเป้าหมายที่หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ฯ เน้นในการให้บริการ คือ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปวดบริเวณต่าง ๆ ของร่างกายมาเป็นเวลานาน […]

 • ข้อปฏิบัติในการเตรียมรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง

  จากการที่นายสวนิต  คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ขอความร่วมมือจากองค์การสหประชาชาติ เพื่อขอข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติในการเตรียมการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทย สามารถนำไปปรับใช้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน /รุนแรงได้ แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติในการเตรียมการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง เฝ้าสังเกตและระมัดระวังสภาพแวดล้อมรอบตัว โดยหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์เสี่ยงภัย ติดตามข่าวสาร และคำแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ เชื่อในสัญชาตญาณของตนเอง รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงกลางคืน การปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงปืน ขณะกำลังเดิน -หมอบคว่ำหน้าลงกับพื้น -หากเป็นไปได้ ควรคลานไปยังเกราะกำบังที่ใกล้ที่สุด โดยให้อยู่ห่างไปจากทิศทางกระสุน -ระวังกลุ่มฝูงชนที่วิ่งหนีทำให้เกิดความโกลาหล -ออกจากสถานที่เกิดเหตุเมื่อแน่ใจว่าปลอดภัย -แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของสหประชาชาติทราบโดยทันที เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและสามารถกระทำได้ เมื่ออยู่ในอาคาร -หมอบลงกับพื้น -อยู่ให้ห่างจากหน้าต่าง/ประตู -เคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ภายในตัวอาคาร -แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของสหประชาชาติทราบโดยทันที เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและสามารถกระทำได้ เมื่ออยู่ในรถ -เมื่อเกิดการยิงกันข้างหน้าและวิถีกระสุนมิได้มุ่งตรงมายังรถ จะต้องหยุดรถ จากนั้นให้กลับรถและออกจากพื้นที่ทันที -หากไม่ทราบทิศทางการยิง จะต้องหยุดรถและออกจากรถเพื่อหาที่กำบัง -ห้ามหลบที่ใต้รถ -แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของสหประชาชาติทราบโดยทันที เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและสามารถกระทำได้ การปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงระเบิด -หมอบลงกับพื้นจนกว่าสถานการณ์จะสงบลง -เตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่อจากนั้น  โดยอาจมีการระเบิดครั้งที่ 2 หรือการกราดยิง -ออกจากสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด -แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของสหประชาชาติทราบโดยทันที เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและสามารถกระทำได้ การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ท่ามกลางสถานการณ์มือปีนบุกกราดยิง (กรณีอยู่ภายในอาคาร ซึ่งมีคนร้ายเพียงคนเดียวหรือมากกว่านั้น) วิ่งออกจากอาคารโดยเร็วที่สุด […]

 • สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

  วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2559   เวลา  10.45 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดเครื่องกันหนาว จำนวน  1,060 ชุด ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ มอบให้แก่ประชาชนและผู้ยากไร้เดือดร้อน ที่ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นในพื้นที่อำเภอคลองหาด และอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยช่วงเช้า เดินทางไปที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหาด ถวายเครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ 30 รูป มอบเครื่องกันหนาว จำนวน 500 ชุด แก่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ทั้่งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบกับภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นจังหวัดที่ติดเขตชายแดน สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก อำเภอคลองหาดและอำเภอวังสมบูรณ์  ของจังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ติดอุทยานแห่งชาติ เขาสอยดาว ของจังหวัดจันทบุรี ทำให้เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวประชาชนจะได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็น

 • ผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าตัดรักษาโรคตาแด่พระภิกษุสงฆ์จังหวัดสระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย

  26 มกราคม พ.ศ. 2559  เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี          อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ภายหลังพิธีเปิดแล้ว เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้เยี่ยมและถวายชุดสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์    ที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา  ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 40 พรรษา ปฏิบัติงานผ่าตัดรักษาโรคตาแก่ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส […]

 • เชิญชวนแต่งชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

  ด้วยจะมีงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราข สกลมหาสังฆปริณายก  ระหว่างวันที่  15 – 17 ธันวาคม  2558   ณ วัดบวรนิเวศวิหารและวัดเทพศิรินทราวาส โดยในวันพุธที่  16 ธันวาคม  2558 เวลา  08.00 น จะมีขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส และเวลา  16.30 น. พระราชทานเพลิง รวมทั้งจะมีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามวัดต่างๆ  ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดและอำเภอ โดยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญด้วยพระคุณธรรมอันเปี่ยมล้นและทรงมีคุณูปการต่อสภากาชาดไทยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศและความอาลัย สภากาชาดไทย จึงเห็นสมควรเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำของสภากาชาดไทย แต่งกายชุดสีดำ มีกำหนด  3 วัน ตั้งแต่วันที่  15 ธันวาคม  2558  ถึงวันที่  17 ธันวาคม  2558

 • 8 สัญญาณเตือนที่บอกว่าควรหางานใหม่ได้แล้ว

  “8 สัญญาณเตือนที่บอกว่าคุณควรจะหางานใหม่ได้แล้ว” โดย @Ple Panadda บางครั้งเราต้องนั่งมองดูตนเองเหมือนกัน ว่าเราเข้าข่ายต้องทำเช่นนี้หรือไม่  ลองอ่านดูนะคะ สัญญาณข้อที่  1  ไม่มีใครขอความคิดเห็นจากคุณเลย ความเห็นของคุณไม่มีค่าอีกต่อไป ต้องคิดแล้วว่าเรายังมีความสำคัญต่อหน่วยงานหรือองค์กรอีกหรือ? สัญญาณ ข้อที่  2  คุณจะได้รับการโปรโมทให้อยู่ในตำแหน่งสูงขึ้นตามที่ผู้บริหารระดับสูงบอก  แต่พอถึงเวลาจริงปรากฏว่า ตำแหน่งดังกล่าวได้ให้กับบุคคลอื่นๆไป ไม่ใช่คุณ คำสัญญาอยู่ที่ไหนล่ะ…ไปดีกว่า สัญญาณข้อที่ 3  งานของคุณไม่เป็นที่ยอมรับ ปกติแล้วงานที่คุณทำสำเร็จมักจะได้รับการชื่นชมเสมอ  แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่นเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ ซึ่งต้องการโปรโมทคนของตนเอง  แล้วจะอยู่รอข่าวร้ายทำไม ถึงเวลาที่ต้องออกไปหางานใหม่ได้แล้ว (ถ้าคุณทำงานยึดติดกับตัวบุคคล  ไม่ได้ทำงานที่อยู่กับระบบที่ดี ก็ต้องคิดแบบนี้ และก็ไซโยนาระไป ) สัญญาณ ข้อที่ 4 ปรากฏเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าคุณเป็นคนเดียวในหน่วยงานที่ได้รับงานรับผิดชอบระดับล่างๆ  ทั้งๆ ที่คุณมีความสามารถ มีทักษะในหลายด้าน  รอเวลาแล้วสถานการณ์ก็ดูจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง คุณควรหาตำแหน่งงานที่อื่น ที่จะขยับขยายความสามารถของคุณได้ สัญญาณข้อที่ 5  เจ้านายหรือหัวหน้าของคุณบอกกับลูกน้องว่า เปิดใจรับฟังคำแนะแนะจากทุกคน  แต่การกระทำเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า เมื่อคุณให้คำแนะนำในเรื่องการปรับปรุงงาน แต่คำแนะแนะนำเหล่านั้นถูกเพิกเฉยตลอดเวลา แสดงว่า คำแนะนำของคุณไม่มีค่า ถามตัวเองอีกครั้งทำไมคุณยังต้องทำงานที่นี่ต่อไป […]

 • 7 วิธีคิดอย่างคนเก่ง จาก Adecco Thailand

  คน จะเก่งได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีพรแสวงด้วย คือหมั่นค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม หมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง สิ่งเหล่านี้แหละที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนเก่งด้านการปฎิบัติ การฝึกฝนทุกคนคงจะพอทำกันได้ แต่ในด้านความคิดล่ะ คนเก่งเขาคิดกันอย่างไร แล้วคิดอย่างไรถึงจะเป็นคนเก่งมาลองดู 7 วิธีนี้ดู เราว่ามันให้อะไรมากกว่าการเป็นคนเก่งอีกนะ คิดในทางมองโลกในแง่ดี และ ทำทุกสิ่งอย่างเต็มกำลังด้วยรอยยิ้มและความเบิกบาน ทำตัวให้สดชื่นมีชีวิตชีวาและกระตือรือร้นอยู่เสมอ พร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์ จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามา ได้อย่างอยู่มือ มีศรัทธาในตัวเอง ถ้า แม้แต่คุณเองยังไม่ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเอง แล้วจะมีมนุษย์หน้าไหนล่ะ จะเชื่อมั่นในความเก่งของคุณ อยากให้ใครๆ เขาชื่นชอบ และทึ่งในตัวคุณ คุณก็ต้องมั่นใจในตัวคุณก่อน ขอท้าคว้าฝัน ไม่มีอะไรที่จะทรงพลังมากเท่ากับความตั้งใจจริงและทุ่มสุดตัว จะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้คุณสานฝันสู่ความจริงได้ ค้นหาบุคคลต้นแบบ ใคร ก็ได้ที่คุณชื่นชมเพื่อเป็นมาตรฐานที่ดีในการดำเนินรอยตาม ศึกษาแนวคิด วิธีการทำงาน จุดเด่นในตัวเขา แล้วอาจนำมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตได้บ้าง เริ่มต้นงานใหม่ทุกวันด้วยรอยยิ้มสดใส คนที่มีรอยยิ้มระบายไว้บนใบหน้า เสมือนประตูที่เปิดกว้าง ให้ใคร ๆ อยากเข้ามาคบหาด้วย การเจรจา ติดต่องานก็มักจะลงเอยด้วยความสำเร็จ เรียนรู้จากความผิดพลาด สี่ เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง จะเป็นอะไรเชียวถ้าเราจะทำอะไร แล้วจะยังไม่สำเร็จอย่างที่หวังไว้ เพียงแต่ขอให้ทำเต็มที่ และเปิดใจให้กว้าง […]

 • การใช้ฮวงจุ้ยเสริมการทำงานได้อย่างไร?

  การใช้ฮวงจุ้ยเสริมการทำงานได้อย่างไร? “ฮวง” ภาษาจีน แปลว่า ลม หรือฟ้า “จุ้ย” แปลว่า น้ำ หรือดิน ดังนั้น “ฮวงจุ้ย” หมายถึงความสมดุลแห่งธรรมชาติที่เกี่ยวพันกับความเป็นอยู่  สิ่งแวดล้อม ชีวิตมนุษย์ คนทำงาน ชีวิตแต่ละวันจะอยู่ที่ทำงานเป็นหลัก วันนี้จึงนำเรื่องของการใช้ฮวงจุ้ยในห้องทำงานกัน  เพราะห้องทำงานเป็นห้องที่เราใช้คิด และตัดสินใจเรื่องงานต่างๆ  สำคัญมาก ตำแหน่งโต๊ะทำงานควรมองเห็นประตูเข้าออก เพื่อให้เห็นคนที่เดินเข้าออกจากห้องอย่างชัดเจน โต๊ะไม่ควรอยู่ใกล้ประตูทางเข้าจนเกินไป โต๊ะไม่ควรหันเข้ากำแพง เนื่องจากกำแพงทึบ ทำให้ความคิดไม่โปร่งใส ถ้ามองเห็นวิวภายนอก ช่วยเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ บริเวณทางเข้าห้อง ไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง เนื่องจากประตูทางเข้า เป็นทิศที่มีพลังงานเข้าห้องได้สูงสุด วางจุดประตูดีส่งผลเรื่องพลังการคิดงาน ด้านหลังโต๊ะทำงานควรเป็นกำแพงทึบมากกว่าเป็นพื้นที่โปร่งใส เนื่องจากสภาพทึบด้านหลังนั้นทำให้รู้สึกปลอดภัย ไม่ควรนั่งหันหลังให้ประตู เวลาที่คนเดินเข้าเดินออก จะทำให้เราตกใจ เมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จะทำให้เกิดความระแวงจนติดเป็นนิสัยได้ หากห้องทำงานมีสภาพมืดมัว  รีบบอกเจ้านายขอไฟเพิ่มให้หน่อย เพราะแสงสว่างจะช่วยให้กระฉับกระเฉงมีพลังทำงาน ตู้เก็บเอกสาร ควรเป็นตู้ที่มีหน้าบานตู้  หากตู้เอกสารไม่มีหน้าบานตู้จะทำให้กระแสอากาศที่ดีนั้นไปกักเก็บตามซอกเอกสาร  เพราะฉะนั้นตู้ที่มีหน้าบานจะช่วยกันสภาพอากาศในห้องไม่ให้เข้าไปสู่ตู้ เปรียบเสมือนตู้นั้นเหมือนผนังเรียบ จึงทำให้สภาพอากาศนั้นไหลเวียนได้ดี แต่ทุกอย่างมีทางแก้ ถ้ามีตู้เอกสารที่ไม่มีหน้าบาน แก้โดยเรียงของในตู้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยให้กระแสไหลเวียนดีขึ้น โต๊ะทำงานใครอยู่จุดใต้คาน […]