ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ผอ.สำนักงานบริหารและคณะเข้ารับพรจาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

  วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มอบพวงมาลัยอวยพร พร้อมรับพรและของที่ระลึกจาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย

 • รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 22 จังหวัด

  สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน  22 จังหวัด โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ระหว่างวันที่ 11กย. – 9 พย. 2560 ดังนี้ 22 จังหวัดที่ประสบภัยได้แก่ อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก อ่างทอง นครสวรรค์ สระบุรี ปทุมธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร สุโขทัย มหาสารคาม บุรีรัมย์ นนทบุรี ขอนแก่น และสุพรรณบุรี  โดยให้ความช่วยเหลือคือ ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 62,670 ชุด  ชุดเครื่องอุปโภคบริโภค 909 ชุด เรือไฟเบอร์กลาส  10 ลำ นำเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศลมาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นเงิน  63,512,070 บาท  (หกสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2560 ณ วัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  วันนี้ (31 ตุลาคม พ.ศ. 2560) เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2560  โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เหรัญญิกสภากาชาดไทย คณะกรรมการสภากาชาดไทย และผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ ต่อมา เสด็จเข้าอาคาร 72 ปี พระครูสุนทรคุณวัตร (ทวี ปญฺญาธโร) ทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย และพระราชทานของที่ระลึกแก่บุคคลต่างๆ ที่ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้ จำนวน 120 ราย โอกาสนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทย กราบบังคมทูลรายงานยอดเงินที่ประชาชนบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดประมวลราษฎร์  จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับ วัดประมวลราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 6 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เดิมชื่อ วัดใหญ่ประกาย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา […]

 • รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทักภัยใน 19 จังหวัด

  สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน  19 จังหวัด โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ระหว่างวันที่  11 กย.- 31 ตค 2560 ดังนี้ 19 จังหวัดที่ประสบภัย ได้แก่  อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก อ่างทอง นครสวรรค์ สระบุรี ปทุมธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร สุโขทัย มหาสารคาม และบุรีรัมย์ ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย  34,766 ชุด  ชุดเครื่องอุปโภคบริโภค 909 ชุด  เรือไฟเบอร์กลาส 10 ลำ นำเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศลมาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นเงิน 34,794,390 บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

 • สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 15 จังหวัด

  สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 15 จังหวัด โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ระหว่างวันที่  11 กันยายน – 21 ตุลาคม  2560  ดังนี้ 15 จังหวัดที่ประสบภัย ได้แก่ อุบลราชธานี พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก พิจิตร สุโขทัย นครราชสีมา ชัยภูมิ สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม บุรีรัมย์ ลพบุรี และนครสวรรค์ ได้ให้ความช่วยเหลือดังนี้ ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย  28,212 ชุด  ชุดเครื่องอุปโภคบริโภค 209 ชุด เรือไฟเบอร์กลาส  10 ลำ(มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร) ใช้เงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศลไปทั้งสิ้น 28,240,350 บาท  (ยี่สิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 • สภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  วันที่ 11 ตุลาคม  2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปีแห่งการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9  อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย  

 • รับมอบเงินสนับสนุนการจัดทำปฏิทินแขวนของสภากาชาดไทยประจำปี 2561

  เมื่อเร็วๆนี้  นนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ปานใจ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากธนาคารกรุงไทย โดยมี วโรชา รัตนสูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายราชการสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทยและคณะ เป็นผู้แทนมอบ เพื่อสนับสนุนการจัดทำปฏิทินกิจกรรมสภากาชาดไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 • เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยเรือ “เวชพาหน์” เรือที่ให้บริการรักษาทางน้ำฟรี ลำแรกและลำเดียวในโลก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.45 น. นายแผน วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน          เปิดกิจกรรมและเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน “เวชพาหน์” ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาพยาบาลทางน้ำแก่ประชาชนฟรี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็น  พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทย แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 ชุด ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณา  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บริษัทอู่ต่อเรือกรุงเทพ ฯ จำกัด เป็นผู้ต่อเรือ “เวชพาหน์” ขึ้น ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อพระราชทาน ให้แก่สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2498 สำหรับใช้เป็นพาหนะในการออกให้บริการตรวจรักษาพยาบาล และให้ความรู้ทางด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลำคลอง ซึ่งการไปมา  เพื่อจะเข้าไปรักษาพยาบาลกับแพทย์ในเมืองหรือตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่าง ๆ เป็นเรื่องยากลำบาก นับเป็น พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด […]

 • เลขาธิการสภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจ ฯ พร้อมน้ำดื่ม 1,027 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

  วันนี้ (17 สิงหาคม พ.ศ. 2560) เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สภานายิกาสภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 455 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านบุ่ง ตำบลสายคำโห้ และตำบลฆะมัง จากนั้นช่วงบ่ายเดินทางไปที่หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอเมืองพิจิตร มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 572 ชุด ให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลป่ามะคาบ ตำบลท่าหลวง ตำบลเมืองเก่า และตำบลท่าฬ่อ สร้างความปลาบปลื้มใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่องค์สภานายิกาสภากาชาดไทยทรงมีความห่วงใยในราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในขณะนี้

 • สำนักงานบริหารจัดโครงการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง “การปฏิบัติงานในพระราชพิธี รัฐพิธี การรับเสด็จ และการถวายงาน”

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหาร เรื่อง “การปฏิบัติงานในพระราชพิธี รัฐพิธี การรับเสด็จ และการถวายงาน” โดยมี นายจำลอง ยิ่งนึก ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ การอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 38 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพระราชพิธี ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากสำนักงานบริหาร เป็นศูนย์บริหารงานกลางของสภากาชาดไทย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน พันธกิจหลักประการหนึ่ง คือ งานพิธีการ ของสภากาชาดไทย การรับเสด็จ การทำหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาต และหนังสือกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินในโอกาสต่างๆ รวมถึงงานพระราชพิธีต่างๆ

 • สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถานีกาชาดที่ 14 พังงา

  วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ  ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  ซึ่งสภากาชาดไทย ยกสถานะสถานีกาชาดสิรินธร สาขาจังหวัดพังงา  ขึ้นเป็น สถานีกาชาด ลำดับที่  14  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี   ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  5 รอบ  2  เมษายน 2558 และได้รับพระราชทานนาม สถานีกาชาดดังกล่าวว่า “สถานีกาชาด ที่  14  พังงา  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน […]

 • เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดป้ายสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

  วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.29 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดป้ายสถานีกาชาด ที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ  เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงาน       บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ก่อตั้งโดยสมุหเทศาภิบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกันจัดหาทรัพย์สร้างขึ้น ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี เปิดทำการเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๐ เพื่อมอบให้       สภากาชาดสยามตั้งสถานีอนามัย มีเจ้าพระยานครสวรรค์เป็นผู้ประกอบพิธีเปิดในครั้งนั้น  โดยตั้งชื่อว่า สถานีอนามัยที่ ๖ ราชบุรี เพื่อทำการอนามัยพิทักษ์แก่ชุมชนในจังหวัดราชบุรี ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๓  เกิดกรณีพิพาท อินโดจีน-ฝรั่งเศส เกี่ยวกับปัญหาชายแดน  กองบรรเทาทุกข์และอนามัยในสมัยนั้น ได้เตรียมการโดยย้ายไปตั้งในที่ซึ่งยังไม่มีสถานพยาบาล   […]