ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีงาน 90 ปี สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีงานเฉลิมฉลองในโอกาส 90 ปี สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ (สุขุมาลอนามัย) ทรงเจิมป้ายอาคาร จำนวน 2 ป้าย คือ อาคาร “สมัยนวุติวัสส์” และ อาคาร “บริพัตรวรอุทิศ” ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารใหม่ และประทานพระโอวาทแก่ผู้มาร่วมในพิธี ต่อมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ทูลถวายไทยธรรม ผู้มีจิตศรัทธาทูลถวายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และประทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานีกาชาดที่ 2 จากนั้น ประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ และเสด็จกลับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประวัติของสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ (สุขุมาลอนามัย) สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ (สุขุมาลอนามัย) (อ่านว่า สุ – ขุ – […]

 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการพยาบาลฯ ประจำปี 2560

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังห้องประชุม Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 188 คน หลังจากพระราชทานปริญญาบัตร เสด็จออกจากห้องประชุม Auditorium ฉายพระฉายาลักษณ์พระราชทานแก่สถาบัน และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร จำนวน 2 ชุด พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 นี้ นับเป็นครั้งแรกที่มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรในนามสถาบัน ด้วยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้ผลิตพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ด้วยภารกิจอันสำคัญยิ่ง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา […]

 • พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

  วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. สภากาชาดไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม โดยถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 • โครงการสร้างการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ แยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน

  วันที่ 18 กันยายน 2561 นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม “โครงการสร้างการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ แยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน” ณ ห้องประชุมจุมภฏ 2-3 ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย   โครงการสร้างการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ แยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการคัดแยกขยะได้ถูกวิธี เกิดการสร้างวินัยในการทิ้งขยะ เกิดจิตสำนึกในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และเกิดระบบการบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณปัณชญา พัฒนสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จากกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะ เป็นวิทยากรการฝึกอบรมในครั้งนี้

 • ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 330

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 330 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เสด็จขึ้นชั้น 18 และเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ ในการพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แด่พระภิกษุผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สภากาชาดไทยไม่น้อยกว่า 25 ปี และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยผู้เกษียณอายุที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 30 ปี พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ผู้บริจาคเงิน ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสเลือด และผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง […]

 • ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลฯ ครั้งที่ 14

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ครั้งที่ 14 ​วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 14 โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ​สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ชื่อเดิม วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 ได้ดำเนินงานพันธกิจตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งในการสร้างบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่สภากาชาดไทยและประเทศชาติ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนตลอดระยะกว่า 104 ปี ต่อมาได้มีการยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. […]

 • คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

  วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย และคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย นำแจกันดอกไม้เข้าถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร หลังเสด็จไปประทับ ณ ตึก สก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 • คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย

  วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ ชั้นล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร หลังเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 • สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยใน สปป.ลาว

  จากสถานการณ์เขื่อนเซเปี่ยน -เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำ 5 พันล้านลูกบาศก์เมตรไหลบ่าลงแม่น้ำเซเปี่ยน เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้าน ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 20 ราย และมีผู้สูญหายกว่า 100 คน รวมถึงชาวบ้านอีกกว่า 6,600 คนไร้ที่อยู่อาศัย สภากาชาดไทย ได้มีหนังสือแสดงความเสียใจแก่องค์การกาแดงลาว พร้อมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน  5 ,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  และได้มอบหมายให้  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้สั่งการให้สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ สถานีกาชาดที่  4 จังหวัดนครราชสีมา และสถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี จัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 4,100 ชุด ผ้าห่ม Polyester 4,500 ผืน เต้นท์ 25 หลัง  ชุดผลิตน้ำดื่ม  2 ทีม ซึ่งสามารถผลิตน้ำดื่มได้  6,400 […]

 • สภากาชาดไทยส่งสารแสดงความเสียใจถึงสภากาชาดญี่ปุ่นต่อเหตุการณ์อุทกภัยและแผ่นดินถล่มครั้งใหญ่

  จากเหตุการณ์อุทกภัยและแผ่นดินถล่มครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ในเบื้องต้นสภากาชาดญี่ปุ่นได้เร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โดยได้นำทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือทั้งหมด 18 ทีม และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ได้แก่ ผ้าห่มจำนวน 6,500 ชุด เครื่องนอนจำนวน 220 ชุด และชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินจำนวน 6,800 ชุด ทั้งนี้ สภากาชาดไทยได้ส่งสารแสดงความเสียใจถึงสภากาชาดญี่ปุ่นต่อเหตุการณ์ดังกล่าว อันมีใจความดังต่อไปนี้ Dear Mr. President, I have the honour to inform you that the Thai Red Cross Society has learnt with much sorrow of the high number of lives lost and the many […]

 • โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานบริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

  วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานบริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก (Positive Thinking for Success) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรของสำนักงานบริหารมีทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีแรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยมี นางสาวพิชาวีร์  เมฆขยาย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมจุมภฏ 2-3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 • โครงการฝึกอบรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานรับเสด็จ และการถวายงาน

  วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานรับเสด็จ และการถวายงาน โดยได้รับเกียรติจากนายจำลอง ยิ่งนึก ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของสำนักพระราชวัง และทักษะเกี่ยวกับงานพระราชพิธีที่ถูกต้อง ซึ่งการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานรับเสด็จ และการถวายงาน การจำลองเหตุการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานรับเสด็จ และการถวายงาน อีกทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาต และหนังสือกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินในโอกาสต่าง ๆ การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธี รัฐพิธี งานรับเสด็จ และการถวายงานอันส่งผลต่อการดำเนินงานของสภากาชาดไทยบรรลุผลสำเร็จ