Select Page
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นด้านการจัดการอาวุธนิวเคลียร์

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นด้านการจัดการอาวุธนิวเคลียร์

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย ในประเด็นด้านการจัดการอาวุธนิวเคลียร์...
ผอ.สำนักงานบริหารและคณะเข้ารับพรจาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

ผอ.สำนักงานบริหารและคณะเข้ารับพรจาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่ 2 มกราคม 2562 นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มอบพวงมาลัยอวยพร พร้อมรับพรและของที่ระลึกจาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร...
นางสาววัสสิกา เผือกโสมณ

นางสาววัสสิกา เผือกโสมณ

ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งวันที่ 30 กันยายน 2557 การศึกษา ปี 2526            ปริญญาตรี       พยาบาลศาสตรบัณฑิต            วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปื 2540            ปริญญาโท      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต         มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556           ...
นางสาวปริศนา เสริมสกุล

นางสาวปริศนา เสริมสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ดำรงตำแหน่งวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา วิทยาเขตบพิตรพิมุข ทุ่งมหาเมฆ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)        วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา วิทยาเขตบพิตรพิมุข...