Select Page
นางนนทิยา แก้วเกตุ

นางนนทิยา แก้วเกตุ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ดำรงตำแหน่งวันที่ 3 กันยายน 2555 การศึกษา สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Diploma English and secretarty from St.Godrics College,London, UK การอบรม ดูงาน Mini MBA   รุ่นที่  17 อบรมผู้บริหารระดับกลาง...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10

วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช- กุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไป พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค...

คาราวานทำความดี 92 ปี ยุวกาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานยุวกาชาด

 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 92 ปี ในวันที่ 27 มกราคม 2557 สำนักยุวกาชาดจะจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “คาราวานทำความดี” ขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2557 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเป็นการรวมพลังเยาวชนจิตอาสาเพื่อทำความดี โครงการคาราวานทำความดี 92...