• link

Admin Team Meeting ครั้งที่ 4 ว่าด้วยภาระของผู้บริหาร

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เป็นรอบของAdmin Team Meeting ครั้งที่ 4 นำโดยนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ปานใจ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษาของทีม และอดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรองทอง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร วัสสิกา เผือกโสมณฑ์ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ และปริศนา เสริมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร ในการพูดคุยครั้งนี้หัวข้อพูดคุยเป็นเรื่องของการติดตามภาระงานที่ได้พูดคุยกัน และได้มอบหมายให้กลับไปพิจารณาภาระงานที่ควรปรับปรุงเป็นต้น รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงานที่สังกัดของสำนักงาน เป็นต้น การจัดให้มีประชุมกลุ่มผู้บริหารนับเป็นแนวทางที่ถูกต้อง และเหมาะสม นอกจากจะสร้างทีมในการปฏิบัติงานแล้ว ทีมผู้บริหารก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน อย่างไรก็ตามแนวคิดหลักๆ ที่ได้รับในการพูดคุยวันนี้ เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ที่มีตำแหน่งทางบริหาร ควรเน้นงานในระดับนโยบาย การบริหารองค์กร ให้ความสำคัญบุคลากรในทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อปัญหาเพื่อร่วมแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริหารให้มากกว่า มอบหมายงานให้ระดับหัวหน้างาน หรือทำงานวิชาการ เพราะตำแหน่งที่ได้รับคือการบริหาร พร้อมที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกน้อง จากการพูดคุยในวันนี้ คงต้องมาปรับบทบาทให้ตรงกับเป้าหมาย และความคาดหวังที่สำนักงานบริหารต้องการ