50 ปีแห่งหลักการกาชาดเนื่องในวันกาชาดโลก World Red Cross Day 2015 : เราจะยึดมั่นในหลักการกาชาด #Our principles in action

8 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันกาชาดโลก  (World Red Cross Day) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ ผู้ให้กำเนิดกาชาดสากล โดยสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ  (IFRC) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)  ได้ขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันดังกล่าว ส่งเสริมให้ประชาชนรับทราบถึงภารกิจ และบทบาทตามหลักการกาชาด 7 ประการ ได้แก่ มนุษยธรรม (Humanity)  การไม่เลือกปฏิบัติ (Impartiality)  ความเป็นกลาง (Neutrality)  ความเป็นอิสระ (Independence) บริการอาสาสมัคร (Voluntary Service) ความเป็นเอกภาพ (Unity) ความเป็นสากล (Universality)  โดยมีแนวคิดหลักประจำปีนี้คือ  #Our principles in action: เราจะยึดมั่นตามหลักการกาชาด

กิจกรรมหนึ่งที่สหพันธ์สภากาชาดฯ(IFRC)  ขอเชิญชวนให้ร่วมเฉลิมฉลอง 50 ปีหลักการกาชาด ด้วยต้องการแสดงให้เห็นถึงพลังของบุคลากรกาชาด  อาสาสมัครด้วยการเผยแพร่ภาพผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพให้เป็นที่ปรากฏต่อสังคม  ประเทศชาติ และนานาชาติ  จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด อาสาสมัคร ร่วมกิจกรรมอัพโหลดภาพถ่าย วิดีโอคลิป หรือเรื่องราว การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักการกาชาด 1 ใน 7 ประการ ลงในเฟสบุ๊คของสภากาชาดไทย  www.facebook.com/ThaiRedCross  และHashtag  #ourprinciplesinaction    สำหรับภาพถ่ายและวิดีโอคลิป ชื่อผู้ถ่าย   สถานที่ถ่ายภาพ (สถานที่ อำเภอ จังหวัด) และรายละเอียดในการปฏิบัติงาน และความรู้สึกต่องานที่ปฏิบัติ หรืองานอาสาสมัคร สภากาชาดไทยจะได้คัดเลือกภาพ วิดีโอคลิป หรือเรื่องราวไปเผยแพร่ต่อใน webpage :Volunteers Red Cross Red Crescent   ซึ่งภาพถ่ายและกิจกรรมต่างๆ  IFRC จะได้นำไปรวบรวมและจัดทำเป็นวิดีโอหรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครกาชาดต่อไป  ทั้งนี้กิจกรรมนี้ จะเริ่มจากวันที่  8- 31 พฤษภาคม  2558