20 ปี สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เป็นวันครบรอบ 20 ปี สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย โดยในช่วงเช้า ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ณ สถานเสาวภา และถวายเครื่องสักการะศาลพระภูมิและศาลหลวงตาชีวกโกมารภัจจแพทย์ หน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
จากนั้น เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนา 20 ปี สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาดไทย
สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2540 มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการทั่วไปของสภากาชาดไทย มีอุปนายกผู้อำนวยการเป็นประธาน ประกอบด้วย เลขาธิการ เหรัญญิก ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้ช่วยเหรัญญิก โดยมีเลขาธิการเป็นผู้ดำเนินการกิจการในสำนักงานบริหาร แบ่งเป็นสำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีภารกิจหลักคือ เป็นศูนย์กลางในการประชุมงานด้านการบริหารและธุรการกับหน่วยงาน ต่าง ๆ ภายในสภากาชาดไทย และการติดต่อกับองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

ดำเนินการในด้านสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความศรัทธา และส่งเสริมภาพลักษณ์ของสภากาชาดไทย และส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ คือ กาชาดสากล สหพันธ์กาชาดระหว่างประเทศ กาชาดประจำชาติประเทศต่าง ๆ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ และเอกชนต่างประเทศ