Select Page

สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร

b1  สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร

 

เบอร์โทรศัพท์  :  0-2256-4032-6, 0-2251-1621, 0-2251-1624

สายด่วน : 1664

เบอร์แฟกซ์  :  0-2255-3727, 0-2251-1621
อีเมล์  :  [email protected]

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

เบอร์โทรศัพท์  : 0-2250-1849, 0-2256-4329 ต่อ 119
เบอร์แฟกซ์  : 0-2250-1848

 

b3  สถานที่ติดต่อ

 

1873 อาคารประสงค์ พานิชภักดี  ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

 

b2  แผนที่