๑๘ ปี กับสำนักงานบริหาร ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

DSC_0216

                สำนักงานบริหาร ถือกำเนิดตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕๔) พุทธศักราช ๒๕๓๙ ในระยะเริ่มแรกใช้ชื่อว่า “สำนักบริหาร”  มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการทั่วไปของสภากาชาดไทย มีอุปนายกเป็นประธาน ประกอบด้วยเลขาธิการฯ เหรัญญิกฯ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และผู้ช่วยเหรัญญิกฯ (ถ้ามี) โดยเลขาธิการฯ เป็นผู้ดำเนินงาน มีหน่วยงาน  ในสังกัด ดังนี้

        ๑. ฝ่ายเลขานุการกิจ

๒. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

๓. ฝ่ายตรวจสอบภายใน

๔. ฝ่ายนโยบายและแผน

๕. ฝ่ายประสานงานเหล่ากาชาดภูมิภาค

๖. หน่วยงานชำนัญพิเศษต่าง ๆ

                ต่อมาในปี ๒๕๔๐ คณะกรรมการพิจารณาการจัดระบบองค์กรและการแบ่งส่วนงาน เห็นชอบในการตั้งฝ่ายกฎหมาย สังกัดสำนักบริหาร กำหนดหน้าที่รับผิดชอบด้านนิติกรทั้งหมด และที่ประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๒๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๐ มีมติอนุมัติ

                 ปี ๒๕๔๙ สำนักบริหารได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานบริหาร” ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖๖) พุทธศักราช ๒๕๔๙ โดยมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริหารงานสภากาชาดไทย กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสภากาชาดไทย ประสาน กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน รับผิดชอบงานด้านสารนิเทศและสื่อสัมพันธ์ งานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และงานด้านเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมทั้งแยกหน่วยงานชำนัญพิเศษต่างๆ  ออกจากสำนักงานบริหาร ตั้งเป็นหน่วยงานตามภารกิจของสภากาชาดไทย

                และในปี ๒๕๕๕ ที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๐๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  มีมติให้สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด แยกออกจากสำนักงานบริหาร ตั้งเป็นสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

                ปัจจุบันสำนักงานบริหาร มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของสภากาชาดไทย กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสภากาชาดไทย ประสาน กำกับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนงาน รับผิดชอบงานด้านสารนิเทศและสื่อสัมพันธ์ งานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และงานกฎหมาย โดยมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานการประชุม งานการเงิน

๒. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน

๓. สำนักวิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

๔. สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร  ประกอบด้วย กลุ่มงานสารนิเทศ  กลุ่มงานสื่อสัมพันธ์   กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ และงานศิลปกรรมและการออกแบบ

๕. งานกฏหมาย