โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานบริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานบริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก (Positive Thinking for Success) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรของสำนักงานบริหารมีทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีแรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยมี นางสาวพิชาวีร์  เมฆขยาย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมจุมภฏ 2-3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย