โครงการสร้างการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ แยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน

วันที่ 18 กันยายน 2561 นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม “โครงการสร้างการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ แยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน” ณ ห้องประชุมจุมภฏ 2-3 ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

โครงการสร้างการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ แยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการคัดแยกขยะได้ถูกวิธี เกิดการสร้างวินัยในการทิ้งขยะ เกิดจิตสำนึกในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และเกิดระบบการบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณปัณชญา พัฒนสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จากกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะ เป็นวิทยากรการฝึกอบรมในครั้งนี้