โครงการฝึกอบรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานรับเสด็จ และการถวายงาน

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานรับเสด็จ และการถวายงาน โดยได้รับเกียรติจากนายจำลอง ยิ่งนึก ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของสำนักพระราชวัง และทักษะเกี่ยวกับงานพระราชพิธีที่ถูกต้อง ซึ่งการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานรับเสด็จ และการถวายงาน การจำลองเหตุการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานรับเสด็จ และการถวายงาน อีกทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาต และหนังสือกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินในโอกาสต่าง ๆ การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธี รัฐพิธี งานรับเสด็จ และการถวายงานอันส่งผลต่อการดำเนินงานของสภากาชาดไทยบรรลุผลสำเร็จ