เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดป้ายสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.29 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดป้ายสถานีกาชาด ที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ  เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงาน       บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ก่อตั้งโดยสมุหเทศาภิบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกันจัดหาทรัพย์สร้างขึ้น ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี เปิดทำการเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๐ เพื่อมอบให้       สภากาชาดสยามตั้งสถานีอนามัย มีเจ้าพระยานครสวรรค์เป็นผู้ประกอบพิธีเปิดในครั้งนั้น  โดยตั้งชื่อว่า สถานีอนามัยที่ ๖ ราชบุรี เพื่อทำการอนามัยพิทักษ์แก่ชุมชนในจังหวัดราชบุรี ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๓  เกิดกรณีพิพาท อินโดจีน-ฝรั่งเศส เกี่ยวกับปัญหาชายแดน  กองบรรเทาทุกข์และอนามัยในสมัยนั้น ได้เตรียมการโดยย้ายไปตั้งในที่ซึ่งยังไม่มีสถานพยาบาล   ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย และผู้อพยพหนีภัยจากสงครามอินโดจีน จึงได้ดำเนินการย้ายสถานีอนามัยที่ ๖ ราชบุรี ไปตั้งที่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี (ในขณะนั้น) เปลี่ยนชื่อจาก สถานีอนามัย มาเป็น สถานีกาชาด  เรียกชื่อเป็นสถานีกาชาดที่ 6 ตั้งอยู่  บ้านเลขที่ 3  ถนนมหาดไทย  ตำบลอรัญประเทศ  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันขึ้นกับจังหวัดสระแก้ว) ในพื้นที่ราชพัสดุ จำนวน 1 ไร่ 14 ตารางวา      อยู่ห่างจากชายแดนไทย – กัมพูชา เพียง 6 กิโลเมตร

ต่อมาปี พ.ศ. 2521  สภากาชาดเยอรมันได้บริจาคอาคารชั้นเดียว 2 อาคาร พร้อมทั้งอุปกรณ์และเวชภัณฑ์  และได้ทำการก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2522  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเพื่อทำการในปีเดียวกัน  อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่รักษาผู้ป่วยโดยสร้างเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ชายแดน  และเป็นอาคารรับผู้ป่วยนอก ส่วนอีก 1 หลังเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานชายแดนไทย – กัมพูชา  เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 13 ปี ต่อมาในต้นปี พ.ศ.2536 ผู้อพยพชาวกัมพูชาได้ถูกส่งกลับประเทศจนหมด อาคารเยอรมันหลังนี้จึงจัดเป็นอาคารรับตรวจ – รักษาโรคทั่วไป ซึ่งรับแต่เฉพาะผู้ป่วยนอกเท่านั้น

สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร เพื่อรองรับการมาใช้บริการของประชาชน    ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปี พ.ศ. 2539 ได้ทำการต่อเติมอาคารเยอรมัน โดยเชื่อมทั้ง 2 อาคารเข้าด้วยกัน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มาตรวจ-รักษาโรคตา  ในโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งได้ทำการต่อเติมเป็นห้องตรวจ ห้อง     วัดเลนส์ และห้องผู้ป่วย จำนวน 24 เตียง และเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2550  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และทรงเสด็จเยี่ยม สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ได้ทรงมีพระราชดำริถึงการขยายพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม  สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และได้รับมอบพื้นที่จากเทศบาลเมืองอรัญประเทศ (ที่ราชพัสดุ) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้าง   ของสถานีกาชาด ที่ 6 จำนวน  1 ไร่  1 งาน ให้สภากาชาดไทยใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างห้องผ่าตัดแห่งใหม่ (พลิก)

 

ปัจจุบัน สถานีกาชาด ที่ 6 อรัญประเทศ ได้พัฒนาปรับปรุงอาคารทั้ง 3 หลัง เป็นอาคารบริการผู้ป่วย ที่ประกอบไปด้วย ห้องตรวจโรค  ห้องทำการพยาบาล  ห้องจ่ายยา ห้องพักผู้ป่วย  คลังเครื่องอุปโภค-บริโภค อาคารสำนักงาน ห้องประชุม ห้องพักผู้ป่วยรอผ่าตัด คลังยา-เวชภัณฑ์และห้องสุขาผู้ป่วย       ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของสภากาชาดไทยในปีงบประมาณ  2555 เป็นเงิน 21,000,000.00 บาท  และด้วยเงินสภากาชาดไทย (นอกงบประมาณ ) เป็นเงิน 1,056,850  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  22,056,850.00 บาท

และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถานีกาชาด ที่ 6 อรัญประเทศและประชาชนผู้มาใช้บริการ สภากาชาดไทย จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้ชื่อ “สถานีกาชาดที่ 6         อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  5 รอบ 2 เมษายน 2558 The Thai Red Cross Health Station No.6 Aranyaprathet Honor Cerebration (H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn 5th Cycle Brithday Anniversary Celebrations 2nd April 2015)” และขอพระราชทานพระราชานุญาต เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อสถานีกาชาดที่ 6 โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดับที่ป้ายชื่อด้วย