เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยเรือพระราชทาน “เวชพาหน์” ให้บริการรักษาทางน้ำฟรี ณ จังหวัดราชบุรี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.05 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาพยาบาลทางน้ำแก่ประชาชนฟรี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทย แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 89 ชุด ณ บริเวณวัดท้ายเมือง ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเรือเวชพาหน์ ให้แก่สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2498 นับเป็นเวลา 61 ปีแล้ว เพื่อใช้เป็นพาหนะในการบริการตรวจรักษาพยาบาล และให้ความรู้ทางด้านสุขอนามัยแก่ประชาชน ผู้อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลำคลองโดยไม่คิดมูลค่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ซึ่งการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักพระราชวัง เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานในจังหวัดราชบุรี
เรือพระราชทานเวชพาหน์ ปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2498 ที่จังหวัดนนทบุรี และครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 150 ครั้ง ใน 19 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี กาญจนบุรี ลพบุรี อ่างทอง ราชบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม นครปฐม อุทัยธานีและสมุทรปราการ รวมมียอดผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 338,000 คน ปัจจุบัน การให้บริการทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ในเรือพระราชทานไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก จึงเปลี่ยนมาให้บริการ บนบก ซึ่งบางครั้งอาจเป็นศาลาวัด โรงเรียน หรือสถานที่ ที่จังหวัดจัดหาให้.