เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินจากบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ประเทศเนปาล

 

นายวินัย วิมุกติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ตัวแทน มอบเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ