เชิญร่วมงาน “ด้วยรักจากใจ” มอบความรักและความปรารถนาดีแก่ผู้เกษียณอายุ

สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ขอเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารทุกท่านร่วมงาน

“ด้วยรักจากใจ” เพื่อเลี้ยงอำลาแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารที่เกษียณอายุการทำงานในปี
2557 
ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ นายพงษ์ศิริ  สุวรรณเสถียร นางจินตนา พัชรพรพงษ์
และนางสาวพรรณา ชูชาติ
พร้อมร่วมชมวีดิทัศน์ชีวิตการทำงานของผู้เกษียณอายุทั้ง 3 ท่าน
และร่วมส่งมอบ “ต้นไม้แห่งความรัก” ซึ่งเป็นเครื่องหมายของความรักและความปรารถนาดีจาก
เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารต่อผู้เกษียณอายุ  ในวันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 11.00-14.00 น.
ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ