Select Page

สำนักวิเทศสัมพันธ์

66 ภารกิจ

 

สำนักวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี กับสภากาชาด สภาเสี้ยววงเดือนแดง

ระหว่างประเทศ คณะกรรมการการชาระหว่างประเทศ สหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ องค์กรต่างประเทศ

องค์การระหว่างประเทศ งานประชุมระหว่างประเทศ   งานโครงการศึกษากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ งานสืบหาและติดตามผู้อพยพ

และชาวต่างชาติ  งานพิธีการต่างประเทศและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

77 โครงสร้างสำนักวิเทศสัมพันธ์

 

chapter3