Select Page

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

66 ภารกิจ

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์นโยบายและแผน

ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในงานต่างๆ ดังนี้
44 งานศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผนงานโครงการ
44 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สภากาชาดไทย
44 งานจัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปีตามยุทธศาสตร์และแผน
44 เสนอแนะแนวทางการประสานแผนฯ ของสภากาชาดไทยกับหน่วยงานภายในและภายนอก
44 งานธุรการทั่วไป

 

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในงานต่างๆ ดังนี้
44 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
44 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน การติดตาม และประเมินผลงานด้านต่าง
44 ประสานศึกษาวิเคราะห์ จัดทำรายงานข้อเสนอแนะ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลด้านต่างๆ

 

77 โครงสร้างสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

 

chapter4