สำนักงานบริหารจัดโครงการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง “การปฏิบัติงานในพระราชพิธี รัฐพิธี การรับเสด็จ และการถวายงาน”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหาร เรื่อง “การปฏิบัติงานในพระราชพิธี รัฐพิธี การรับเสด็จ และการถวายงาน” โดยมี นายจำลอง ยิ่งนึก ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

การอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 38 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพระราชพิธี ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากสำนักงานบริหาร เป็นศูนย์บริหารงานกลางของสภากาชาดไทย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน พันธกิจหลักประการหนึ่ง คือ งานพิธีการ ของสภากาชาดไทย การรับเสด็จ การทำหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาต และหนังสือกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินในโอกาสต่างๆ รวมถึงงานพระราชพิธีต่างๆ