สำนักงานบริหารจัดพิธีรดน้ำขอพรท่านเลขาธิการสภากาชาดไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

สำนักงานบริหารจัดพิธีรดน้ำขอพรท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ในวันพฤหัสบดีที่  ๙ เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น  ๙ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ โดยมีกำหนดการโดยสังเขปคือ

เวลา  ๑๐.๔๕ น. เหรัญญิก ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายทุกหน่วยงานสภากาชาดไทย พร้อมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น  ๙

เวลา  ๑๑.๐๐ น. เลขาธิการสภากาชาดไทย มาถึงห้องประชุมใหญ่ ชั้น  ๙ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสรงน้ำพระพุทธรูป   จากนั้นเป็นพิธีรดน้ำขอพรจากเลขาธิการฯ  เสร็จพิธีรับประทานอาหารว่างร่วมกัน

จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานต่างๆ ศูนย์ชำนัญพิเศษ หน่วยงานพิเศษ ร่วมงานประเพณีในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว และขอเรียนเชิญร่วมกันแต่งชุดด้วยผ้าไทย

สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานบริหาร  โทร ๔๐๔๗