สำนักงานบริหารจัดพบปะพูดคุยในกลุ่มผู้บริหาร (Admin Team Lunch Meeting) ครั้งที่ 2

27 มีค. 2558   นางนนทิยา  แก้วเกตุ  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ได้จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานและสำนักในสำนักงานบริหาร ซึ่งประกอบด้วย  นางปานใจ  ผ่องสว่าง  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร   ดร.วีรสิทธิ์  สิทธิไตรย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ นางวัสสิกา  เผือกโสมณ  ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์  นางสาวกรองทอง  เพ็ชรวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร และนางสาวปริศนา  เสริมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการปรับเปลี่ยนการทำงานในบางส่วน  และนำเสนอการจัดประชุมในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการทำงานที่มีกระบวนการ โฟลว์งานที่มีความชัดเจน อีกทั้งร่วมให้คำปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งต้องยอมรับว่าปัญหามีทุกที่ ทุกหน่วยงาน ทุกสำนักงาน แต่ถ้าปล่อยให้ปัญหายังคงค้างคาอยู่ ส่งผลต่อการพัฒนาทีมงาน  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน ในเบื้องต้นได้ร่วมกันกำหนดให้มีการจัดประชุมอบรมเสริมศักยภาพงานสารบรรณ และการร่างหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ทำหน้าทีร่างหนังสือ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณ ได้ร่วมพูดคุย รับทราบข้อปฏิบัติในการร่างหนังสือตามแบบฉบับที่ถูกต้องของสภากาชาดไทย  ในวันที่  7 พฤษภาคม 2558  เวลา  13.00-16.00  สถานที่กำลังดำเนินการประสานงาน  อีกโปรแกรมหนึ่ง เป็นการพูดคุยให้คำปรึกษา รวมทั้งรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน เป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่าย โดยมีทีมผู้บริหารสำนักงานบริหารเป็นผู้ให้คำปรึกษา  โปรแกรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558  เวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 9  อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร  ทั้งสองโปรแกรมจะช่วยเสริมศักยภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของสำนักงานบริหารได้อย่างเป็นรูปธรรม

admin 1admin 2admin 3