สัมมนาสำนักงานบริหารประจำปี 2559 Plan-Do-Check-Act

สำนักงานบริหาร ได้จัดให้มีการสัมมนาสำนักงานบริหารเป็นประจำทุกปี  สำหรับในปีงบประมาณ 2559  ได้มอบหมายให้ Core Team  ได้ร่วมระดมความคิด และนำเสนอแผนงานโครงการสมรรถนะหลักของบุคลากร SMART ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Orented : R) โดยใช้ชื่อธีมงานว่า “วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบผลลัพธ์ ปรับปรุงวิธีการ ผลงานสำเร็จ” (Plan-Do-Check-Act or PDCA for the Best Result)  เน้นการดำเนินงาน  5 ส. โดยกำหนดวันสัมมนาดังนี้

ครั้งที่  1                    14  ธันวาคม  2558      13.00-16.00 น.   วิทยากรจากภายนอก

ครั้งที่  2                    15  มกราคม  2559      13.00-16.00น.  วิทยากรจากภายนอก

ครั้งที่  3                    19 กุมภาพันธ์ 2559      13.00-16.00 น. นำเสนอผลงาน

ครั้งที่  4                    4-5 มีนาคม 2559     สัมมนาเชิงทัศนศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมงานปาร์ตี้แนว Jungle

เรื่องการจัดทำเสื้อโปโล  มอบหมาย  core team  ของสำนักสารนิเทศฯ เป็นผู้ประสานงานเรื่องการออกแบบ Logo  การสัมมนาประจำปีนี้ เพื่อนำไปจัดทำเสื้อโปโลต่อไป  มีความก้าวหน้าเรื่องสัมนาจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป