สัมมนาบุคลากรสำนักงานบริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหัวข้อเรื่อง การบริหารอารมณ์เพื่อความสำเร็จ (Emotion Management for Success) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรของสำนักงานบริหารสามารถบริหารจัดการอารมณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน รวมทั้งสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ โดยมี อาจารย์พรชัย แก้วประเสริฐ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมจุมภฏ 2-3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย