สัมนาบุคลากรสำนักงานบริหาร ครั้งที่ 2

สำนักงานบริหาร จัดสัมนาบุคลากรสำนักงานฯ ครั้งที่  2  ในหัวข้อ “ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินการ 5 ส” โดยวิทยากรพิเศษจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน ในวันศุกร์ที่  15  มกราคม  2559  เวลา  13.30 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมจุมภฎ 1-2  ชั้น  9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ   การจัดสัมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชุมสัมนาบุคลากรสำนักงานบริหาร ประจำปี 2559  เรื่องสมรรถนะหลักของบุคลากร (SMART) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Oriented: R)  โดยได้จัดให้มีการสัมนาครั้งที่  1 ไปแล้วเมื่อวันที่  14 ธันวาคม  2558