สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 15 จังหวัด

สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 15 จังหวัด โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ระหว่างวันที่  11 กันยายน – 21 ตุลาคม  2560  ดังนี้ 15 จังหวัดที่ประสบภัย ได้แก่ อุบลราชธานี พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก พิจิตร สุโขทัย นครราชสีมา ชัยภูมิ สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม บุรีรัมย์ ลพบุรี และนครสวรรค์ ได้ให้ความช่วยเหลือดังนี้ ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย  28,212 ชุด  ชุดเครื่องอุปโภคบริโภค 209 ชุด เรือไฟเบอร์กลาส  10 ลำ(มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร) ใช้เงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศลไปทั้งสิ้น 28,240,350 บาท  (ยี่สิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)