สมเด็๋จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2558

วันที่ 30 ตุลาคม 2558  เวลา 08.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2558 ณวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี เลขาธิการสภากาชาดไทย  เหรัญญิกสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ข้าราชการและประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ เฝ้าฯ รับเสด็จ

 เหตุที่ได้นามว่า “วัดเจียงอี” เพราะประชาชนผู้เป็นเจ้าของถิ่นเดิมเป็นชนชาติไทยเผ่าส่วย  ไทยเผ่านี้มีสำเนียงพูดแปร่งหรือเพี้ยนไปจากเผ่าอื่น ๆ  “เจียงอี”  เป็นภาษาพื้นบ้าน แยกออกได้เป็นสองศัพท์ “เจียง” แปลว่า “ช้าง” “อี” แปลว่า “ป่วย” ดังนั้นคำว่า “เจียงอี” จึงแปลว่า “ช้างป่วย”

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เป็นอารามราษฎร์ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว โดยกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ผูกเป็นสีมาแล้ว ตั้งอยู่กลางเมืองศรีสะเกษ อยู่ในคุ้มบ้านเจียงอี ตำบลเมืองใต้ (ในสมัยก่อนเรียกว่าตำบลเมืองเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ แต่เดิมเป็นวัดป่า ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2488 ได้บูรณะและพัฒนาจนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ  และ ได้รับพระราชทานให้เป็น “พระอารามหลวง”  ในเวลาต่อมา

หลังจากเสร็จพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กราบบังคมทูลรายงานยอดเงินผู้มีจิตศรัทธาบริจาค โดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐิน เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัด  และเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 100 ราย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีเกษตรวิทยา ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานฯ เป็นการส่วนพระองค์ และเสด็จพระราชดำเนินกลับ