สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถานีกาชาดที่ 14 พังงา

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ  ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  ซึ่งสภากาชาดไทย ยกสถานะสถานีกาชาดสิรินธร สาขาจังหวัดพังงา  ขึ้นเป็น สถานีกาชาด ลำดับที่  14  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี   ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  5 รอบ  2  เมษายน 2558 และได้รับพระราชทานนาม สถานีกาชาดดังกล่าวว่า “สถานีกาชาด ที่  14  พังงา  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ” The Thai Red Cross Health Station No.14 Phang-nga Honor Celebration (H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn 5th Cycle Birthday Anniversary Celebrations 2nd April 2015)รับผิดชอบดูแลจังหวัดที่อยู่ทางฝั่งอันดามัน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศเหมาะสม สะดวกในการเดินทางให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย มีสนามบินรองรับสองแห่ง  ทั้งที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่

สถานีกาชาดที่  14  พังงา  เฉลิมพระเกียรติ ฯ มี ภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่  ด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยเป็นศูนย์ประสานงาน/ปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ด้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส  ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ/   ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้สามารถดูแลตนเองช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย

และด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค โดยดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน    ในหมู่บ้านถาวรของสภากาชาดไทย ได้แก่ หมู่บ้านชัยพัฒนา-กาชาดไทย-ศุภนิมิตร ตำบลคุระ และหมู่บ้านชัยพัฒนา – กาชาดไทย บ้านทุ่งรัก ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี หมู่บ้านกาชาดพรุเตียว ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา