สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10

1611287_10152215669620152_1876339721_o

วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-

กุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไป พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 จำนวนทั้งสิ้น 747 ราย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่            แกรนด์ วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อแสดงความขอบคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาและมีความเสียสละอย่างสูง ในการสละโลหิตในร่างกายของตนเองเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ในการนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ

และ ผู้บริจาคโลหิตของจังหวัดต่างๆ ในเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน รวม 6 จังหวัด ภาคเหนือ ประกอบด้วย พระภิกษุเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง และประกาศเกียรติคุณ จำนวน 26 รูป ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 จำนวน 3 ราย สถาบันที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต และ ผู้บริจาคโลหิตเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง จำนวน 718 ราย รวมทั้งสิ้น 747 ราย จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตฯ และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับ เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 10 และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่