ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลฯ ครั้งที่ 14

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ครั้งที่ 14

​วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 14 โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

​สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ชื่อเดิม วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 ได้ดำเนินงานพันธกิจตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งในการสร้างบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่สภากาชาดไทยและประเทศชาติ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนตลอดระยะกว่า 104 ปี ต่อมาได้มีการยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาวิจัย ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาล ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

ต่อมา เสด็จขึ้นชั้น 9 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 14 ตามระเบียบวาระ อาทิ

  • การพิจารณาการขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  • การจัดทำร่างคำของบประมาณประจำปี 2563 (ขาขึ้น) ของสถาบัน
  • ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารการเงินของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ฉบับที่ 2)
  • การขออนุมัตินโยบายบัญชีของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  • (ร่าง) ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

และเสด็จพระราชดำเนินกลับ