สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2560 ณ วัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ (31 ตุลาคม พ.ศ. 2560) เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2560  โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เหรัญญิกสภากาชาดไทย คณะกรรมการสภากาชาดไทย และผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ

ต่อมา เสด็จเข้าอาคาร 72 ปี พระครูสุนทรคุณวัตร (ทวี ปญฺญาธโร) ทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย และพระราชทานของที่ระลึกแก่บุคคลต่างๆ ที่ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้ จำนวน 120 ราย โอกาสนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทย กราบบังคมทูลรายงานยอดเงินที่ประชาชนบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดประมวลราษฎร์  จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับ

วัดประมวลราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 6 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เดิมชื่อ วัดใหญ่ประกาย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ. 2235 ไม่ปรากฏผู้ก่อตั้งวัด แต่มีอักษรที่แกะไว้กับไม้กระดานเมื่อปี ร.ศ. 121 ว่า “เจ้าอธิการสร้อย พร้อม โมกคำ แดง แรม    ด้วยชาวบ้านระกาย ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมอุโบสถ 1 หลัง ศาลาโรงธรรม 1 หลัง ขอให้ข้าพเจ้าถึงพระนิพพานทุกคนเทอญ” ต่อมา พ.ศ. 2245 ได้ใช้ชื่อว่า “วัดระกาย” อันเนื่องจากเป็นชื่อหมู่บ้านและชาวบ้านออกเสียงเพี้ยนเป็นระกาย และเมื่อปี พ.ศ. 2484 เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดประมวลราษฎร์” เป็นต้นมา

ปัจจุบันเสนาสนะประกอบด้วย พระอุโบสถ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง อาคารหอฉัน อาคารพระปริยัติธรรม อาคารอเนกประสงค์ กุฏิปราบสากุน อาคารศูนย์การเรียนรู้ (ห้องสมุด) อาคาร 72 ปี พระครูสุนทรคุณวัตร(ทวี ปญฺญาธโร) และเมรุ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2247 ปัจจุบันมีพระครูสุนทร    คุณวัตร เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุจำพรรษา จำนวน 37 รูป และสามเณร จำนวน 25 รูป