สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 320

วันที่  3 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น 18 ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ผู้มีอุปการคุณ ผู้บำเพ็ญคุณความดีต่อสภากาชาดไทย เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับพัดกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 จำนวน 2 รูป ประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง  ผู้บริจาคเงิน ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนอื่นๆ  จำนวน 54 ราย และประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ จำนวน 175 ราย

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒฺโน) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

  1. ผู้มีกุศลจิตเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบทุนต่างๆ จำนวน 10 คณะ
  2. นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 7 และนางวราภรณ์ กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 9 เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว
  1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รวม 30 ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มกลัด พระนามาภิไธย “สธ” ฝังเพชร

หลังจากนั้น  เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 320  ตามระเบียบวาระดังนี้

–  รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย

–  รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภากาชาดไทย

–  รายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

–  รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

–  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมบรรเทาทุกข์ฯ อื่นๆ

–  และเรื่องอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม แล้วทรงปิดประชุม

–  เสด็จพระราชดำเนินกลับ