สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลาประมาณ 09.10 น. ณ วัดกลาง ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เหรัญญิกสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ