สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 314

10704405_853662088000789_1424646643173383681_o

วันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 14.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้บำเพ็ญความดีและผู้มีอุปการคุณต่อสภากาชาดไทย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 และผู้บำเพ็ญคุณความดี เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ ณ ตึกภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

    

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสุกิจ หวั่งหลี ประธานกรรมการมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี และประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท พูลผล จำกัดและคณะ เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายรถยนต์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ 8 เตียง จำนวน 1 คันพร้อมอุปกรณ์ประจำรถ เพื่อใช้ในการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและสิ่งของโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนก่อสร้างอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตร และนางสาวอาทิตยา แก่นไกร นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย บัณฑิตพยาบาลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร

หลังจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และศิลปินทัศนศิลป์ เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายผลงานทัศนศิลป์แก่สภากาชาดไทย เพื่อพระราชทานให้ผู้แทนบริษัท คริสตี้ส์(ประเทศไทย) จัดประมูลผลงานดำเนินการหารายได้โดยไม่คิดค่าใช่จ่าย โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 314 เพื่อพิจารณาวาระการประชุม อาทิ
– รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย
– รายงานความก้าวหน้าการเตรียมพร้อมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
– รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
– รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และระเบียบวาระฯ อื่นๆ