สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชทานชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์และปลอบขวัญ

วันนี้ (8 ธันวาคม พ.ศ. 2559) เวลา 11.30 น.  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ของ       ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบกับภัยธรรมชาติดังกล่าว สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นล้นพ้น

สำหรับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานีกาชาดที่ 12 จังหวัดนครศรีธรรมราชและสถานีกาชาดที่ 14 จังหวัดพังงา ดำเนินการช่วยเหลือมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพร้อมน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ยาสามัญ ประจำบ้าน และอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอทุ่งสง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง อำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้สภากาชาดไทย ยังได้จัดเตรียมชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย อีก 15,000 ชุด สำหรับนำไปบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ และหากสถานการณ์ยังไม่สงบเรียบร้อย สภากาชาดไทยยังได้จัดเตรียมครัวเคลื่อนที่สำหรับจัดทำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานและเรือท้องแบนเพื่อให้การสนับสนุนต่อไปด้วย