สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พระราชทานชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์

วันที่  17 ตุลาคม  2559  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน  1,000 ชุด มูลค่า  1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ไปมอบแก่ราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโกรกพระและอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

เวลา  13.00 น. เดือนทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกรกพระ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน  500 ชุด แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลโกรกพระ ตำบลบางประมุง ตำบลบางมะฝ่อ และตำบลยางตาล จากนั้นเดินทางต่อไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน  500 ชุด แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 10 ตำบล ได้แก่ตำบลพิกุล คำบลโคกหม้อ ตำบลบางเคียน ตำบลท่าไม้ ตำบลฆะมัง ตำบลเกยไชย ตำบลหนองกระเจา ตำบลพันลาน ตำบลทับกฤชใต้ และตำบลทับกฤช ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบกับภัยธรรมชาติดังกล่าว สร้างความปลาบปลื้มใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นล้นพ้น