สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วยใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พระราชทานชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์

วันที่  ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพร้อมน้ำดื่ม จำนวน  ๗๗๗ ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่   ๒ อำเภอ คืออำเภอเมือง และอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยในช่วงเช้า เดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพร้อมน้ำดื่ม จำนวน  ๔๙๑ ชุด แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง และช่วงบ่ายเดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพร้อมน้ำดื่มจำนวน   ๒๘๖ ชุด แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบกับภัยธรรมชาติดังกล่าว สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นล้นพ้น