สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2559   เวลา  10.45 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดเครื่องกันหนาว จำนวน  1,060 ชุด ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ มอบให้แก่ประชาชนและผู้ยากไร้เดือดร้อน ที่ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นในพื้นที่อำเภอคลองหาด และอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

โดยช่วงเช้า เดินทางไปที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหาด ถวายเครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ 30 รูป มอบเครื่องกันหนาว จำนวน 500 ชุด แก่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ทั้่งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบกับภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นจังหวัดที่ติดเขตชายแดน สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

อำเภอคลองหาดและอำเภอวังสมบูรณ์  ของจังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ติดอุทยานแห่งชาติ เขาสอยดาว ของจังหวัดจันทบุรี ทำให้เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวประชาชนจะได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็น