สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวที่จังหวัดนครพนม

5 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา  10.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดเครื่องกันหนาว  1,660 ชุด ประกอบไปด้วย ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ มอบให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้เดือดร้อน และเด็กนักเรียน ที่ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม และอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

โดยช่วงเช้า เดินทางไปที่ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ถวายเครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ 30 รูป มอบเครื่องกันหนาว จำนวน  750 ชุด แก่ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และมอบเสื้อกันหนาวสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน  50 ชุด  จากนั้นในช่วงบ่าย เดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหว้า ถวายเครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ 30 รูป มอบเครื่องกันหนาว จำนวน  750 ชุด แก่ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และมอบเสื้อกันหนาวสำหรับเด็กนักเรียนจำนวน  50 ชุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก