สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

8 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำเครื่องกันหนาว จำนวน 2,040 ชุด ไปถวายแด่พระสงฆ์  และมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยในช่วงเช้าเดินทางไปที่ หอประชุมที่วาการอำเภอหนองบัวแดง เพื่อถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป และมอบเครื่องกันหนาวจำนวน  1,000 ชุด แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จากนั้นช่วงบ่ายเดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระสงฆ์ จำนวน  20 รูป และมอบเครื่องกันหนาว จำนวน  1,000 ชุด แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ที่ประสบกับภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก