Select Page

เมื่อวันที่  6 กันยายน  2562  เวลา  18.00 น  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นประธานเปิดงาน “สภากาชาดไทพบสื่อมวลชน” ประจำปี  2562  ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจสภากาชาดไทยต่อสังคมและประชาชน เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริม ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ในการจัดงานครั้งนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้กล่าวชื่นชมสื่อมวลชนที่กรุณาเป็นฟันเฟืองอันสำคัญที่ช่วยเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยทั้ง  4 ด้าน ได้แก่ บริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย  การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ให้เป็นที่ทราบและรู้จักโดยทั่วไป การจัดงานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชนในครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สภากาชาดไทย ได้มาพบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบำเพ็ญกรณียกิจของสภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตต่างๆ ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย โอกาสนี้เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้มาร่วมงาน และขอบคุณคณะทำงานทุกส่วนที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้

ภายในงานยังได้จัดให้มีการแสดงกิจกรรมของสำนักงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ในรูปแบบ  Market Place อีกด้วย หน่วยงานที่ร่วมจัดแสดงผลงานคือ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สำนักงานอาสากาชาด  สำนักงานยุวกาชาด สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สถานเสาวภา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ  ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน จังหวัดตราด  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย  สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร