สภากาชาดไทยจัดทำ 70 โครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  ทรงเจริญพระชนมายุ  5 รอบ ในวันที่  2 เมษายน  2558  สภากาชาดไทย โดยสำนักงาน และหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย ร่วมจัดทำโครงการ กิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านกว่า  70 โครงการ  โดยนายแผน วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  และในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ได้กำกับดูแล การจัดทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานในสภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่องตลอดปี  2558 ซึ่งประกอบด้วยโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างตามพระราชดำริขององค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย อาทิ โครงการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ   โครงการก่อสร้างอาคาร ส.ธ.   โครงการปรับปรุงอาคารมหิดลวงศานุสรณ์ให้เป็นหอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย  สำหรับการบริการสุขภาพสำหรับประชาชนนั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการบริการทางการแพทย์ เช่นโครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดรักษาโรคทางโลหิตวิทยา โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออติก โครงการผ่าตัดปลูกถ่ายไต โครงการผ่าตัดแก้ไขจอตาลอกหลุด โครงการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสีขั้นสูง เป็นต้น ส่วนโครงการเพื่อบริการทางการแพทย์สำหรับประชาชนในภูมิภาคของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  ประกอบด้วยโครงการ 60 ปีเวชพาหน์ 60 พรรษาองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางเรือให้บริการประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำ  โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท  ส่วนโครงการที่เน้นเรื่องของอาสาสมัครและจิตอาสา เช่นโครงการคัดเลือกกุลบุตรกุลธิดากาชาด ประจำปี  2558  โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่นเป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ อาทิโครงการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัย และผู้สูงอายุครั้งที่  3  งานชุมนุมกาชาด ครั้งที่  11   การประชุมด้านวัคซีนนานาชาติครั้งที่  16 ซึ่งสถานเสาวภาเป็นผู้ประสานในการจัดการประชุม  ซึ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนของโครงการกิจกรรมที่สภากาชาดไทยได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นอกจากนี้ ในวันที่  2 เมษายน 2558  ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพ     สภากาชาดไทยได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ   และที่สำนักงานจัดหารายได้ ตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย   อีกทั้งมีพิธีเปิดโครงการบุคลากรสภากาชาดไทย ใจอาสาบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย อีกด้วย  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สภากาชาดไทย โทร  1664

IMG_5362