รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทักภัยใน 19 จังหวัด

สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน  19 จังหวัด โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ระหว่างวันที่  11 กย.- 31 ตค 2560 ดังนี้

19 จังหวัดที่ประสบภัย ได้แก่  อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก อ่างทอง นครสวรรค์ สระบุรี ปทุมธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร สุโขทัย มหาสารคาม และบุรีรัมย์ ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย  34,766 ชุด  ชุดเครื่องอุปโภคบริโภค 909 ชุด  เรือไฟเบอร์กลาส 10 ลำ นำเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศลมาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นเงิน 34,794,390 บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)