ผู้แทนพระองค์ มอบเสื้อกันฝนแก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทยครบ 60 ปี

วันที่ 15 สิงหาคม 2559  เวลา 10.15 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำเสื้อกันฝนมอบให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 837 ตัว จาก 8 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอ         สามร้อยยอด และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอกาสนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาส อำเภอละ 500 ชุดด้วย

กิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา  และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยครบ 60 ปี    เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  โดยการจัดทำและมอบเสื้อกันฝนให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาสเพื่อลดการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝน ป้องกันเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝน อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการจัดหาเสื้อกันฝนให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชา      นามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดในพื้นที่ต่าง ๆ ออกปฏิบัติงานมอบเสื้อกันฝนแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารมาแล้ว 16 จังหวัด 102 โรงเรียน มีนักเรียนได้รับเสื้อกันฝนไปแล้ว 12,027 คน