ผู้แทนพระองค์เยี่ยมโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันนี้ (28 กันยายน พ.ศ. 2558) เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย     ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ   5 รอบ 2 เมษายน 2558 และถวายเป็นพระราชกุศล โดยเลขาธิการสภากาชาดไทย ได้เปิดโครงการ ฯ และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา พร้อมมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทย จำนวน …… ราย  ณ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย  ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุครบ 40 พรรษา  ปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเป็นประจำที่สถานีกาชาดที่ 6  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว

โครงการนี้ได้ปรับปรุงและพัฒนางานมาเป็นลำดับ และยังได้ปฏิบัติงานเชิงรุกด้วยการออกให้บริการสัญจร ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอำเภอที่ไม่มีจักษุแพทย์และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ประชาชนด้อยโอกาสในการรักษา  ต่อมาในปี 2551  ได้พัฒนางานเป็นรูปแบบการนำรถผ่าตัดเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ห่างไกล ปีละ 5 ครั้ง สำหรับที่จังหวัดอุบลราชธานี  ได้เคยมาปฏิบัติงานแล้ว 3 ครั้ง

นับตั้งแต่ปี  2538 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 20 ปีแล้ว ที่โครงการนี้ได้ให้การรักษาผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโรคตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อหิน โรคของเปลือกตาในผู้ป่วยทุกรายที่จำเป็นต้องรักษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า 166,000 คน (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันคน)  ทำการผ่าตัดไปแล้วมากกว่า 47,000 คน       ทั่วประเทศ