ผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าตัดรักษาโรคตาแด่พระภิกษุสงฆ์จังหวัดสระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย

26 มกราคม พ.ศ. 2559  เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี          อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ภายหลังพิธีเปิดแล้ว เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้เยี่ยมและถวายชุดสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์    ที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา  ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

โครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 40 พรรษา ปฏิบัติงานผ่าตัดรักษาโรคตาแก่ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ประจำที่สถานีกาชาดที่ 6 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  โครงการนี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง มีภารกิจต่าง ๆ ดังนี้

1.ปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาดที่ 6 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน         โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 จนปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 20 แล้ว

2.ปฏิบัติงานโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ฯ ณ โรงพยาบาลอำเภอ ที่ไม่มีจักษุแพทย์และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2545 จนปัจจุบัน

3.ปฏิบัติงานรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ ฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีละ 5 ครั้ง เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 2551 จนปัจจุบัน

และโครงการนี้ให้การรักษาผู้ป่วยโรคตา โดยไม่คิดมูลค่าไปแล้วกว่า 166,000 ราย ทำการผ่าตัดไปแล้วกว่า 47,000 ราย