ผู้แทนพระองค์บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (26 มกราคม พ.ศ. 2560) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 2,225 ชุด ไปถวายแด่พระสงฆ์ มอบให้แก่ผู้สูงอายุ และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็น ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 11.00 น. เดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระสงฆ์ 30 รูป มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุและประชาชน รวม 1,065 ชุด และนักเรียนจาก     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 50 ชุด  ต่อมาเดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอตะการพืชผล ถวาย  ผ้าห่มกันหนาวแด่พระสงฆ์ 30 รูป มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่อำเภอ   ตระการพืชผล จำนวน 1,000 ชุด และนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 50 ชุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบกับภัยหนาว สร้างความปลาบปลื้มใจ  แก่ผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก