ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับสภากาชาดไทย”

เนื่องในปี ๒๕๕๘ เป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด ” ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับสภากาชาดไทย” โดย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  ในวันศุกร์ที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  – ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้อง  ๑๐๕  อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร  ๐๒ ๒๑๘๐๑๕๓

รับตำเเหน่งองค์อุปนายิกาjpg+ - Copy resize